تبلیغات
قلم حق - جایگاه وموضوع آیین دادرسی کیفری:
جایگاه وموضوع آیین دادرسی کیفری:

  • ایجاد امنیت و آرامش در جامعه از طریق به كیفر رسانیدن بزهكاران یا اِعمال تدابیر تأمینی و تربیتی دربارۀ آنان، برعهدۀ قدرت عمومی كه از آن به دولت تعبیر می‌شود نهاده شده است.
  • مجموع قواعد و مقرراتی كه در طول رسیدگی كیفری، به معنای گستردۀ آن، باید رعایت گردد موضوع یكی از شاخه‌های علوم جنایی است كه آئین دادرسی كیفری نامیده می‌شود.
  • تعریف آئین دادرسی كیفری:
  • «آئین دادرسی كیفری مجموعۀ اصول و مقرراتی است كه برای كشف و تحقیق جرایم، تعقیب مجرمان، نحوه رسیدگی و صدور رآی و تجدید نظر و اجرای احكام و تعیین وظایف و اختیارات مقامات قضایی وضع شده است».(مفاد ماده ا قانون آئین دادرسی عمومی و انقلاب در امور كیفری)

 

اهداف آئین دادرسی كیفری:

  1) حفظ و صیانت از مصالح جامعه: همه اندیشمندان و صاحب‌نظران برای تكامل جامعه مدنی چهار پایۀ امنیت، فرهنگ، بهداشت و عدالت را لازم دانسته‌اند. عدالت كه عالی‌ترین هدف زندگانی است، نیازمند ضوابط درست دادرسی می‌باشد. جرم، حقوقِ جامعه را تضییع می‌كند و  ضوابطی كه در آئین دادرسی مقرر شده است می‌تواند هدف یاد شده یعنی صیانت از جامعه را تأمین كند.

  2) رعایت حقوق متهم و متضرر از جُرم: كسی كه در معرض اتهام قرار می‌گیرد باید بتواند آزادانه از خود دفاع كند.هم‌چنین برای متضرر از جرم هم باید شرایط رسیدن به حقوق از دست رفته باشد و آئین دادرسی كیفری رسالت تأمین حقوق هر دو دسته را به عهده دارد،

  3) تفكیك اتهامات صحیح از تعقیبات سقیم و ناروا.

  4) پیش‌گیری از اشتباهات قضایی.

 

رابطه آئین دادرسی كیفری با حقوق جزاء:

  آئین دادرسی كیفری از جلمه حقوق شكلی و حقوق جزاء، از قبیل حقوق ماهوی است. بین این دو رابطۀ مستقیم وجود دارد و می‌توان گفت كه حقوق جزاء بدون آئین دادرسی كیفری قابل اِعمال و اجرا نیست و در حقیقت لازم و ملزوم یكدیگرند.

 

تفاوت‌های  آئین دادرسی مدنی با آئین دادرسی كیفری:

  1) هدف اولی، حل‌و فصل دعاوی و اختلافات مدنی است؛ ولی، هدف دومی، حفظ جامعه و رعایت حقوق متهم و متضرر از جرم است؛

  2) دعاوی مدنی با منافع خصوصی، انجام تعهدات و اختلافات مالی مربوط است؛ ولی، دومی با جان و مال و حیثیت افراد و امنیت جامعه ارتباط مستقیم دارد؛

  3) در دعاوی مدنی فقط به دلائل و مدارك ابرازی توجه می‌شود و شخصیت‌ و سوابق اصحاب دعوا مطرح نیست؛ ولی، در دومی، شخصیت متهم نیز همیشه مورد توجه قرار می‌گیرد.

 

تفاوت‌های قانون آئین دادرسی كیفری با قانون آئین دادرسی مدنی:

    1) از حیث گذشت نمودن و انصراف دادن از دعوا؛

    2) از نظر اقامه دعوا؛

    3) از نظر هزینه دادرسی

    4) مرور زمان؛

    5) اجرای احكام؛

    6) دخالت ضابطین، مدیر دفتر و وكیل؛

    7) صدور رأی غیابی؛

    8) مهلت واخواهی؛

    9) اعتراض دادستان و رئیس دادگستری.