تبلیغات
قلم حق - دانستنی های حقوقی :
دانستنی های حقوقی :

آیا می‌دانیدکه....


مهریه عندالمطالبه است یعنی به محض انعقاد عقد نکاح ، زن مالک مهریه می‌‌شود

 

 آیا می‌دانیدکه....


عدم تعیین مهریه در ازدواج موقت باعث بطلان عقد می‌‌شود

.

آیا می‌دانیدکه....


مهریه نیز مانند سایر حقوق مالی قابل نقل و انتقال قهری به ورثه است

.

آیا می‌دانیدکه....

 

گر شوهر فوت کند ودیه‌‌ای به ورثه برسد با توجه به اینکه مهریه جزء دین ممتاز است همسر می‌‌تواند قبل از تقسیم دیه، مهریه خود را از دیه مطالبه نماید.


آیا می‌دانیدکه....


شوهر اجازه فروش جهیزیه همسرش را ندارد و تا زمان بقای زندگی مشترک حق استفاده از این اموال را دارد.