تبلیغات
قلم حق - دانستنی های حقوقی :
دانستنی های حقوقی :

آیا می دانید که ....


طلب زن بابت نفقه طلب ممتاز ودر صورت ورشکستگی یا فوت شوهر وعدم کفایت اموال او برای پرداخت دیون بر سایر بدهیها مقدم خواهد شد. لیکن نفقه خویشاوندان نسبی دارای این خصوصیت نیست ،به استثنای نفقه اولاد که بر سایر دیون مقدم شده است.


آیا می دانید که ....


زن به مجرد عقد مالک مهر می شود وقانون به زن حق داده است که تا مهر را دریافت نکرده ،از تمکین خوداری نماید.این حق معروف به حق حبس است .