تبلیغات
قلم حق - دانستنی های جزایی:
دانستنی های جزایی:

آیا می دانید که .....


هر گاه شخصی مرتکب جرمی شود که مجازات آن از نوع مجازات (تعزیری و بازدارنده) باشد حاکم می تواند اجرای تمام یا قسمتی از مجازات را با رعایت شرایط زیر  از 2تا 5سال تعلیق نماید .


شرایط اجرای تعلیق مجازات عبارتند از 1)محکومیت قطعی به حد یا قطع یا نقص عضونداشته باشد.2)محکومیت قطعی به حبس بیش از یک سال در جرایم عمدی نداشته باشد.3) سابقه محکومیت قطعی دوبار یا بیشتر به علت جرمهای عمدی با هر میزان مجازات نداشته باشد.4)ومحکومیت قطعی به جزای نقدی به مبلغ بیش از000/200هزار تومان نداشته باشد .


(در محکومیتهای غیر تعزیری وبازدارنده تعلیق اجرای مجازات جایز نیست مگر در مواردی که شرعاوقانونا تعیین شده باشد )