تبلیغات
قلم حق - دانستنی های جزایی:
دانستنی های جزایی:

آیا می دانید که.....

هرکس برای بار اول به علت ارتکاب جرمی به مجازات حبس محکوم شده باشد ونصف مجازات را گذرانده باشد دادگاه صادرکننده دادنامه محکومیت قطعی می تواند در صورت وجود شرایط زیر حکم به آزادی مشروط صادر کند .

1)داشتن حسن اخلاق مستمر در مدت اجرای مجازات .

2)هر گاه از اوضاع واحوال محکوم پیش بینی شود که بعد از آزادای دیگر مرتکب جرمی نخواهد شد.

3)ضرر و زیانی که در مورد حکم دادگاه یاموردموافقت مدعی خصوصی واقع شده بپردازدیا قرار پرداخت آن را بدهد .

(شرایط فوق بندهای 1و2 باید مورد تایید رئیس زندان وقاضی ناظر زندان برسد ومراتب بند 3 باید به تایید قاضی مجری حکم برسد .)

درصورت انحلال دادگاه صادر کننده حکم ،صدور حکم آزادی مشروط از اختیارات دادگاه جانشین است.