تبلیغات
قلم حق - آنچه باید در باره طلاق بدانیم
آنچه باید در باره طلاق بدانیم

آنچه باید در باره طلاق بدانیم          

زندگی مشترک با صیغه عقد آغاز می شود و زن و مرد نسبت به هم متعهد می شوند که تا آخر عمر در کنار هم به زندگی مشترک ادامه دهند، و در تمامی مراحل زندگی همراه یکدیگر باشند. اما گاهی ادامه زندگی برای هر یک از طرفین یا هر دو غیر ممکن و مشکل است، به طوری که به تنهایی و یا با توافق یکدیگر تصمیم به جدایی می گیرند.......


زندگی مشترك با صیغه عقد آغاز می شود و زن و مرد نسبت به هم متعهد می شوند كه تا آخر عمر در كنار هم به زندگی مشترك ادامه دهند، و در تمامی مراحل زندگی همراه یكدیگر باشند. اما گاهی ادامه زندگی برای هر یك از طرفین یا هر دو غیر ممكن و مشكل است، به طوری كه به تنهایی و یا با توافق یكدیگر تصمیم به جدایی می گیرند.

طلاق دایم به دو دسته تقسیم می شود؛ 1- رجعی 2- بائن، كه هر كدام بر اساس شرع و قانون شرایط خاص خود را دارند .

نوع اول طلاق را در قانون طلاق رجعی می نامند:
به این معنا كه پس از اینكه طلاق بین زن و مرد صورت گرفت، مرد می تواند بدون اینكه دوباره برای ثبت و خواندن صیغه ازدواج اقدامی كند ، برای شروع دوباره زندگی مشترك ، زن را به زندگی برگرداند .

این رجوع به معنای همان بازگشت دوباره است، اما همین بازگشت دارای شرایط خاصی است و به این معنا نیست كه مرد هر زمان بخواهد می تواند زن را به زندگی برگرداند ؛ اقدام به بازگشت زن حتما باید در دوران عده زن باشد.

عده به دورانی می گویند كه زن بعد از طلاق یا فوت شوهر باید منتظر بماند و حق ازدواج دوباره ندارد، و در طلاق مدت آن سه ماه ده روز است.

اقدام به بازگشت ( رجوع ) تنها به اراده شوهر واقع می شود و اگر زن بخواهد اقدام به بازگشت كند، اراده او هیچ تاثیری نخواهد داشت. اقدام به بازگشت زن توسط مرد می تواند با سخن و كلام باشد، مثل اینكه به زنش بگوید من به تو رجوع ( بازگشت )كرده ام و یا اینكه با رفتار واعمالی باشد كه عرف از آن رفتار پشیمانی مرد را از جدایی فهم كند ، مانند رفتار محبت آمیز مرد به زنش .

در طلاق رجعی ( طلاقی كه حق بازگشت برای مرد وجود دارد ) تا زمانی كه زن در دوران عده (دورانی كه زن بعد از طلاق یا فوت شوهر باید منتظر بماند و در همان دوران حق ازدواج دوباره ندارد )به سر می برد، به نوعی هنوز به عنوان همسر مرد شناخته شده و مرد باید به او نفقه پرداخت كند . و در صورتی كه ( مرد ) خواهان ازدواج دوباره باشد باید به دادگاه رفته و از وی اجازه بگیرد .

نوع دوم، را طلاق بائن می گویند :
طلاق بائن، طلاقی را می گویند كه مرد نمی تواند اقدامی برای بازگشت (رجوع ) زنش داشته باشد، و در صورتی كه خواهان برگرداندن زنش باشد، باید حتما او را طبق تشریفات قانونی-شرعی دوباره به عقد خود درآورد . موارد زیر را جز طلاق بائن به شمار می آورند؛
1- طلاق زنی كه یائسه شده باشد.
2- طلاق زنی كه تنها در عقد شوهرش بوده است.
3- طلاق سوم زنی كه شوهرش دو مرتبه قبل نیز او را طلاق داده باشد .
4- طلاق خلع ، و این طلاقی است كه زن به هر دلیل از شوهرش متنفر است و حاضر به زندگی با او نیست در این مورد زن با بخشش مهر یا مال دیگری (چه بیشتر از مهریه باشد یا كمتر باشد.) از شوهر خود جدا می شود.
5- طلاق مبارات، یعنی طلاقی كه زن و شوهر از یكدیگر متنفر هستند و حاضر به زندگی با هم نیستند و شوهر مالی از زن می گیرد تا حاضر به طلاق باشد و البته این مال نباید ازمهر بیشتر باشد و شاید در بسیاری از موارد این مبلغ ازمهریه كمتر است و چنین طلاقی نیز جزء طلاق بائن است .

طلاق مبارات از لحاظ ساختاری تفاوت زیادی با طلاق خلع ندارد ، جز اینكه در طلاق مبارات زن و شوهر از یكدیگر متنفر شده اند و به همین جهت مقدار آن مال نباید از مهریه بیشتر باشد و اگر زیادتر باشد، باعث باطل شدن طلاق نمی گردد، اما مرد نمی تواند صاحب قسمت اضافه شود.

طلاقی كه زن با اجازه شوهر در هنگان ثبت عقد ازدواج می تواند درخواست و تقاضای طلاق كرده و به آن وكالت در طلاق نیز می گویند، بائن‏است و مرد نمى‏تواند در زمان عده اقدام بازگشت زن كند; زیرا منظور طرفین از شرط وكالت زن در طلاق در ضمن عقد ازدواج ، طلاق‏ غیر قابل بازگشت بوده است.

یكی از آثار مهم طلاق بائن جدایی كامل دو همسر از یكدیگر است و در اثر این طلاق زن و شوهر به كلی از هم جدا شده و مرد می تواند، بی اجازه دادگاه ازدواج كند. و هیچ تكلیفی هم به پرداخت نفقه به زن سابق خود ندارد ، مگر درصورتی كه همسراش باردار باشد آن هم از شوهر خود كه در این صورت تا زمان وضع حمل نفقه خواهد داشت ، و هرگاه مرد بمیرد زن سابق از او هیچ ارثی نمی برد و زن باید خانه شوهر را ترك كند، و اگر عده نداشته باشد، می تواند بلافاصله ازدواج كرده و اقامتگاه و نام خانوادگی واقعی خود را استفاده كند.یعنی می تواند به دلخواه خود زندگی كند. اگر شوهر در حال بیماری، زن خود را طلاق دهد و در ظرف یك سال از تاریخ طلاق به همان بیماری بمیرد، زن از او ارث می برد، اگرچه طلاق بائن باشد ، به شرط آنكه زن شوهر نكرده باشد .