تبلیغات
قلم حق - دادخواست چیست ؟
دادخواست چیست ؟

و نحوه تنظیم دادخواست چگونه است؟
بسیاری از شهروندان که برای اولین بار قصد دارند در دادگاهی برعلیه شخصی اقامه دعوی نمایند به دلیل اطلاعات کم یا حتی عدم آگاهی از مراحل و نحوه ی اقامه دعوی در دادگاه ها دچار سرگردانی می شوند .
هدف بنده در گردآوری این مطلب آشنایی شهروندان عزیز از نحوه ی اقامه دعوا در دادگاه می باشد .

(رسیدگی دعاوی حقوقی در دادگستری مستلزم تقدیم دادخواست از طرف مدعی می باشد )