تبلیغات
قلم حق - تفاوت دادسرا با دادگاه :
تفاوت دادسرا با دادگاه :

تفاوت دادسرا با دادگاه و وظایف هر یک کدام است؟دادسرا حوزه طرح شکایات اولیه است. در دادسرا تنها شکایاتی که جنبه کیفری و جزائی دارد مطرح می شود. وظیفه دادسرا تحقیق و بازجویی و کشف جرم است.......


دادسرا حوزه طرح شکایات اولیه است در دادسرا تنها شکایاتی که جنبه کیفری و جزائی دارد مطرح می شود. وظیفه دادسرا تحقیق و بازجویی و کشف جرم است و در حقیقت می توان گفت پرونده های کیفری ابتدا در دادسرا تشکیل می گردد وپس از شنیدن شکایات شاکی و ملاحظه دلایل وی ،از متهم نیز تحقیق و دفاعیات او نیز شنیده می شود اگر آقای دادستان که رئیس دادسرا است دلایل شاکی را کافی دانست علیه متهم ادعای مجرمیت میکند .یعنی ادعا نامه ای را که نام آن کیفر خواست است تنظیم میکند و به دادگاه میفرستند تا در آنجا محاکمه و سپس حکم مقتضی صادر گردد .

البته گاهی در جامعه جرمی اتفاق می افتد که شاکی ندارد .اگر جرم جنبه عمومی داشته باشد شخص دادستان می تواند یه عنوان مدعی عمومی تحقیق و بررسی را شروع کند و اگر نتیجه آن توجه اتهام به شخص خاصی بود علیه او کیفر خواست صادر می کند .
نکته دیگر اینکه در دادسرا حکمی صادر نمی شود یعنی مرجعی که مجرم را مجازات می کند دادسرا نیست بلکه دادگاه است اما دادگاه مرجعی است که در خصوص ادعاهای مطروحه تصمیم قضائی میگیرد و بعبارت دیگر فصل خصومت دادسرا در امور حقوقی دخالتی ندارد .
قضات دادسرا را قبلا قضات ایستاده میگفتند و قضات دادگاه را قضات نشسته ، منظور از قضات ایستاده اینستکه آنها همیشه پای بکارند وقت و زمان خاصی را برای انجام وظیفه نمی شناسند و منظور از قضات نشسته آن است که بر کرسی قضات نشسته آماده دریافت پرونده جهت صدور رأی هستند .
قضات دادسرارا دادستان ، بازپرس و دادیار تشکیل می دهند دادستان رئیس دادسرا است و دادسرا بخشی از دادگستری هر حوزه قضائی می باشد