تبلیغات
قلم حق - مرجع رسیدگی به تخلفات وکلا:
مرجع رسیدگی به تخلفات وکلا:

دادسرای انتظامی وکلا مرجع رسیدگی به تخلفات وکلا وکارگشایان دادگستری وتعقیب آنان می باشد.دادسرای انتظامی وکلا ،پس از رسیدگی به تخلفات وشکایات چنانچه عقیده بر تخلف داشته باشد کیفر خواست در غیر اینصورت قرار منع تعقیب صادر می کند.

 


قرار منع تعقیب از طرف شاکی ورئیس کانون ظرف ده روز پس از ابلاغ با رعایت مسافت قابل شکایت در دادگاه انتظامی وکلا می باشد واگر دادگاه قرار منع تعقیب را درست دانست آن را استوار می نماید واگر موضوع را قابل تعقیب دانست رسیدگی نموده وحکم می دهد.دادگاه عالی قضات ،مرجع تجدیدنظر نسبت به آرای قابل تجدید نظر صادره از دادگاه انتظامی وکلا می باشد.